2016-06-13

Kontrole zewnętrzne – rok 2016

Kontrole zewnętrzne – rok 2016

 

Informacja na temat  ochrony danych osobowych zawartych w materiałach z kontroli zewnętrznych zamieszczonych w BIP.

 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 oraz art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 roku, poz. 2058 z późn. zm. ) informuje się, że dokonywane są wyłączenia jawności treści zawartych w materiałach z kontroli opublikowanych w niniejszym BIP, na podstawie i w zakresie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn. zm. ). 

 

Kontrole zewnętrzne, to kontrole Urzędu Miasta w Jaśle / Miasta Jasło / wykonywane przez organy zewnętrzne takie jak między innymi:

  • Regionalna Izba Obrachunkowa,
  • Najwyższa Izba Kontroli,
  • Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  • Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy.

 

Kontrole zewnętrzne Urzędu Miasta w Jaśle / Miasta Jasło / w 2016 r.

 

Lp.

 

Jednostka

kontrolująca

Jednostka

kontrolowana

Zakres kontroli

Wynik kontroli –

podgląd

1.

 

Urząd Kontroli Skarbowej w Rzeszowie

 

 

Wydział

Oświaty oraz Wydział Księgowości Finansowo-Budżetowej

 

Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi za 2012 rok

zobacz

2 Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor
Ochrony
Środowiska
Wydział Inwestycji,
Gospodarki
Komunalnej
I Ochrony
Środowiska
Kontrola wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska.
Sprawdzenie realizacji zadań własnych gmin określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobacz
3 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Energetyk Miejski Prawidłowość realizacji projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Jasła„ zobacz

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się